معرفی مسئولین شهرداری سهند

شهردار سهند

مسئول روابط عمومی اصغر رنج ور

مسئول انفورماتیک

کارمند 1

کارمند 2

کارمند 3