معرفی مسئولین شهرداری سهند

شهردار سهند

مسئول روابط عمومی

مسئول انفورماتیک

کارمند 1

کارمند 2

کارمند 3