منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

 

                                                                                                           شماره:

                                             فرم شناسایی سرمایه گذار              تاریخ:

                                 واحد سرمایه گذاری

و مشارکت های مردمی شهرداری سهند                                                                                        صفحه 1 از 3

 

 

کلیه اطلاعات ارائه شده در سازمان محفوظ خواهد بود.

 

مشخصات ثبتی/شناسنامه ای سرمایه گذار

 

نام متقاضی(شرکت/شخص)

نوع شرکت

شماره ثبت/شناسنامه

تاریخ ثبت/تولد

محل ثبت/صدور

 

 

 

 

 

 

تاریخ تاسیس/شروع فعالیت

زمینه فعالیت

آخرین سرمایه ثبتی

آخرین رقم مجموع دارایی ها در تراز نامه حسابرسی شده

 

 

 

 

 

مالکیت

 

□عمومی

□دولتی

□تعاونی

□سایر

اطلاعات تماس

 

آدرس

 

شماره تلفن/فاکس

تلفن همراه

وب سایت

پست الکترونیکی

 

 

 

 

 

 

           

 

در صورتی که شرکت هلدینگ است، اطلاعات شرکت های زیر مجموعه

ردیف

نام شرکت

درصد مالکیت

هلدینگ در شرکت

موضوع فعالیت

آخرین سرمایه ثبتی

آخرین رقم مجموع دارایی ها در تراز نامه حسابرسی شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توزیع نسخ:1- مدیریت ارزیابی طرح های سرمایه گذاری2- مدیریت مطالعات اقتصادی و شناخت فرصتها3-روابط عمومی

در صورتی که شرکت در یک هلدینگ قرار دارد، اطلاعات شرکت های هم گروه داده شود.

 

ردیف

 

 

نام شرکت

درصد مالکیت

هلدینگ در شرکت

موضوع فعالیت

آخرین سرمایه ثبتی

آخرین رقم مجموع دارایی ها در ترازنامه حسابرسی شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                           فرم شناسایی سرمایه گذار

        واحد سرمایه گذاری                                                                                                                                                                                                                                                             شماره:

و مشارکت های مردمی شهرداری سهند                                                                                                                                                                                                                                                                                            تاریخ:

                                                                                                                                                     صفحه 2 از 3

 

پروژه های انجام شده

 

ردیف

 

 

نام پروژه

 

 

مشخصات پروژه

 

 

نشانی محل اجرای پروژه

 

 

کارفرما/شریک

حجم پروژه طبق قرارداد

(میلیون ریال)

میزان سرمایه گذاری

(درصد)

تاریخ عملیات اجرایی

شروع

پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توزیع نسخ: 1- مدیریت ارزیابی طرح های سرمایه گذاری 2- مدیریت مطالعات اقتصادی و شناخت فرصتها 3- روابط عمومی

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                          شماره:        

                                                            فرم شناسایی سرمایه گذار                                     تاریخ:

                         واحد سرمایه گذاری

و مشارکت های مردمی شهرداری سهند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           صفحه 3 از 3

 

                                                                 

پروژه های در دست انجام

ردیف

 

 

نام پروژه

 

 

مشخصات پروژه

 

 

نشانی محل اجرای پروژه

 

کارفرما/شریک

 

حجم پروژه

(میلیون ریال)

میزان سرمایه گذاری(درصد)

تاریخ عملیات اجرایی

 

شروع

پیش بینی پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v      میزان سرمایه قابل تامین برای سرمایه گذاری                                       میلیون ریال

v      در صورت تمایل زمینه های مورد علاقه برای سرمایه گذاری و مشارکت را ذکر نمایید؟

 

 

                                                                                                                                             نام و نام خانوادگی:

                                                                                                                                                  سمت:

                                                                                                                                                  امضا:

                                                                                                                                                  تاریخ:

توزیع نسخ: 1- مدیریت ارزیابی طرح های سرمایه گذاری 2- مدیریت مطالعات اقتصادی و شناخت فرصتها 3 - روابط عمومی

 

 

تصویر تصادفی

imama.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی