منوی اصلی

پیوندها

ورود کاربران

تبلیغات

1- در ابتدای جلسه مسئولان محترم اورژانس اجتماعی سهند برگزارشد . ریاست شورا ضمن خیر مقدم به میهمانان عزیز یلدارا را نمادی برای عبور از تاریکی به نور دانستند.در ادامه سرکار خانم اکبری مسئول اورژانس اجتماعی سهند توضیحاتی در خصوص تاریخچه و نحوه فعالیت اورژانس اجتماعی سهند ارائه دادندو بیان کردند با توجه به بافت اجتماعی سهند متاسفانه آسیب های اجتماعی بسیار گسترده و فراوانی وجود دارد و امکانات و ظرفیت های پایگاه اورژانس اجتماعی علیرغم تلاش و هزینه های زیاد پاسوخگوی نیازهای شهر نخواهد بود لذا در این حوزه مستلزم جذب کمک های دولتی و غیر دولتی از تمامی نهادها و ارگانها می باشند . اعضای شورا نیز با تاکید لزوم رسیدگی به مشکلات اجتماعی سهند اعلام آمادگی کردند که پیگیر رفع این نواقص و مشکلات از مراجع ذیربط باشند.

2- لایحه شماره 13217 مورخ 17/10/97 مثبوت دردبیرخانه شورا به شماره 752 درخصوص افزایش تخفیفات عوارض درمورد پروانه از25% به 35% در سه ماهه چهارم درسال 1397 مطرح شد و به اتفاق آراء تصویب شد

3-طبق پیشنهاد کاهش عوارض شهرداری مقدار 30% برای طول سال و طبق پیشنهاد مقدار40% برای پروژه هایی که به صورت مشارکت توسط شرکت عمران یا شهرداری سهند درطول سال به شرط  پرداخت نقدی تصویب شد.

4- لایحه شماره 14502 شهرداری سهند مثبوت در دبیرخانه شورا به شماره 838 درخصوص پرداخت مساعدت مالی به نمایشگاه شهرک فاطمیون مطرح شد و با پنج رأی مورد موافقت قرارگرفت.

5-نامه های شماره 850 و 849 شهروندان درخصوص درخواست تغییرمسیر اتوبوسهای شرکت واحد قرائت شد و مقرر شد طی نامه ای به شهرداری این موضوع مورد بررسی کارشناسی قرارگرفتدو گزارش آن به شورا ارجاع داده شود.

6- لایحه شماره 14754 شهرداری سهند مثبوت دردبیرخانه شورا به شماره 855 درخصوص پرداخت هزینه مراسم رسمی الحاق و اعطای گواهینامه جامعه ایمن سهند مبلغ 3070 یورو باحضور آقای دکتر هاشمی ریاست اداره بهداشت شهرستان مورد بررسی قرارگرفت و با رأی تمامی اعضاء تصویب شد .

7- نامه شماره 867 مورخ 23/11/97 هفته نامه فرهنگی و اجتماعی طنین سهند درخصوص پخش زنده (درسایت اینستاگرام)جلسات شورا مطرح شد و با رأی تمامی اعضا به شرط وجود مجوزهای قانونی موافقت شد.

8- نامه شماره 7832 مورخ 27/11/97 شرکت عمران و لایحه شماره 13803 شهرداری سهند درخصوص اعمال سیاست های تشویقی به پروژه های مشارکتی شهر مطرح شد و مقرر گردید با رأی 5 نفر از اعضا آقایان اوجانی ، وکیلی و جمشیدزاده و خانم ها بدرآذر و پوررعدی کاهش عوارض پروژه هایی که بصورت مشارکت با شرکت عمران یا شهرداری انجام گیرد در زمان باقی مانده از سال 1397 نیز به میزان 50% اعمال گردد.

9- با توجه به درخواست مکرر شهروندان و اخبار شنیده شده از رسانه های مختلف در مورد تکمیل و بهره برداری از اتوبان و شرکت عمران سهند تبریز، گزارش مستند و زمان بندی اجرای اتوبان به شورای اسلامی جهت پاسخ دهی به مردم سهند ارائه گردد.

10- دفترچه فضای سبز در طی چندین جلسه با حضور کارشناسان مربوطه بررسی و مورد تصویب قرارگرفت.

11- دفترچه عوارض سال 1398 با حضور کارشناسان مربوطه طی چندین جلسه مورد بررسی قرارگرفته و ادامه بررسی در جلسات بعدی ادامه خواهد یافت.

تاریخ تنظیم خبر : 12.12.97 // روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سهند

تصویر تصادفی

sal.jpg

سامانه ارتباطی 137

اوقات شرعی